1. 12-letnia ograniczona gwarancja na moduł(y) PV

BBsolar Sp. z o.o. udziela gwarancji na wypadek wadliwości modułu/modułów na okres 12 lat, licząc od daty sprzedaży pierwszemu nabywcy. Gwarancja obejmuje:

   • jakość wykonania;
   • wadliwe materiały;
   • niezgodności ze specyfikacją spowodowaną nieprawidłową produkcją i/lub procesem kontrolnym;
   • pękanie powierzchni przedniego szkła w wyniku obecności ciał obcych wewnątrz szkła.

Uwaga: Niniejsza ograniczona gwarancja wyłącza przypadki pękania przednich szyb w wyniku wstrząsu zewnętrznego spowodowanego przez latające obiekty lub zewnętrzne napięcia.

Gwarancja obejmuje prawidłowe użycie, użytkowanie oraz serwisowanie. W przypadku, gdy moduł(y) PV nie spełni(ą) warunków niniejszej gwarancji, BBsolar Sp. z o.o. naprawi lub wymieni moduł(y) PV wyłącznie według uznania BBsolar Sp. z o.o. Naprawa, wymiana lub zwrot ceny stanowią jedyny środek przewidziany w klauzuli A. Gwarancja nie zapewnia określonej mocy wyjściowej, która jest wyłącznie objęta poniższą klauzulą B („Ograniczone prawa gwarancyjne”).

  1. Ograniczone prawa gwarancyjne

Moduły dostarczane przez Producenta podlegają gwarancji przez okres 12 lat od daty sprzedaży pierwszemu nabywcy, w przypadku, gdy Moduł(y) PV osiąga(ją) moc wyjściową mniejszą niż 90% oryginalnej minimalnej mocy wyrażonej w „mocy szczytowej w STC” określonej przez BBsolar Sp. z o.o. w arkuszu danych technicznych produktu, lub w ciągu 25 lat od daty sprzedaży pierwszemu nabywcy, gdy moduł(y) PV osiąga(ją) moc wyjściową mniejszą niż 80% jej oryginalnej mocy wyrażonej w „mocy szczytowej w STC”, określonej przez BBsolar Sp. z o.o. w arkuszu danych technicznych produktu, pod warunkiem że taka utrata mocy jest podawana przez BBsolar Sp. z o.o. jako wynikająca z wad materiałowych lub wad wykonania w trakcie produkcji, a nie z powodu nieprawidłowej instalacji. BBsolar Sp. z o.o., według własnego uznania, zastąpi utratę mocy dostarczając Klientowi dodatkowe moduły, naprawiając lub wymieniając uszkodzony moduł(y).

Uwaga: “Moc szczytowa w STC” – jest mocą jest szczytową, którą moduł PV generuje w swoim maksymalnym punkcie mocy. Następujące dane określają szczegółowo „STC”: (a) widmo światła AM 1,5, (b) napromienianie 1000 W/m2 i (c) temperatura ogniwa 25° Celsjusza. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z IEC60904 jako testowane w terminalach skrzynek przyłączeniowych zgodnie ze standardami kalibracji i testowania BBsolar Sp. z o.o., obowiązującymi w dniu produkcji modułów fotowoltaicznych (PV). Standardy kalibracji stosowane przez BBsolar Sp. z o.o. spełniają wymogi określone przez międzynarodowe instytucje akredytowane do tego celu.

  1. Wyłączenia i ograniczenia
   1. Każdorazowo, roszczenia wynikające z gwarancji muszą być składane w terminie na to przewidzianym.
   2. Ograniczona gwarancja nie pokrywa wad oraz/i awarii Modułu/Modułów PV wynikających z następujących przyczyn, nawet jeśli wada i/lub awaria została wykryta w trakcie gwarancji:
    • wady i/lub awarie spowodowane innymi, niż Modułem/Modułami PV, urządzeniami i/lub ich częściami lub spowodowane metodą zamontowania takich urządzeń i/lub części;
    • wady i/lub awarie spowodowane wadliwymi przewodami, instalacją lub obsługą;
    • wady i/lub awarie spowodowane nieautoryzowaną obsługą, użyciem lub modyfikacją;
    • wady i/lub awarie spowodowane naprawami niezgodnymi z instrukcjami BBsolar Sp. z o.o;
    • wady i/lub awarie spowodowane niewłaściwą obsługą podczas transportu lub przechowywania;
    • wady i/lub awarie spowodowane wydarzeniami zewnętrznymi, takimi jak pożar, wybuch lub zamieszki społeczne;
    • przyczyny, takie jak brud lub ziemia na przedniej szybie, zanieczyszczenia, zniszczenia spowodowane, np. dymem, solą lub innymi chemikaliami;
    • pęknięcie szyby spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak latający obiekt lub naprężenie, wandalizm lub kradzież;
    • odbarwienie (jak np. odcień powierzchni Modułu), rdza lub zadrapania Modułu spowodowane starzeniem się produktu lub jego częstym użytkowaniem;
    • wady i/lub awarie spowodowane czynnikami naturalnymi, działania siły wyższej oraz innymi niedającymi się przewidzieć okolicznościami lub czynnikami pozostającymi poza racjonalną kontrolą, w tym, lecz nie wyłączając, trzęsień ziemi, tajfunów, huraganów, tornad, działaniem wulkanów, powodziami, tsunami, wyładowaniami elektrycznymi (piorunami), śniegiem, itd.
   3. Ograniczona gwarancja nie pokrywa kosztów transportu związanego ze zwrotem Modułów PV, lub ponownym przesłaniem w przypadku napraw lub wymian Modułów PV, ani też kosztów związanych z instalacją, usunięciem lub przeinstalowaniem Modułów PV.
   4. W przypadku używania Modułów PV na innych powierzchniach niż ląd, Ograniczona gwarancja maksymalnej mocy jest ograniczona do 12 lat, zgodnie z zapisem klauzuli 2 w niniejszym dokumencie.
   5. Gwarancja będzie honorowana tylko wówczas, gdy produkt może być zidentyfikowany jako wyprodukowany przez BBsolar Sp. z o.o na podstawie etykiety, numeru seryjnego, itd.
  2. Czynności gwarancyjne

Ograniczona gwarancja odnosi się tylko do Klientów, którzy zakupili moduł(y) PV bezpośrednio od BBsolar Sp. z o.o. Aby ubiegać się o gwarancję, Klient musi udowodnić, że moduł(y) został(y) zakupione w BBsolar Sp. z o.o. Wnioskując o zastosowanie gwarancji, należy dostarczyć do BBsolar Sp. z o.o „formularz reklamacyjny” zawierający wszelkie informacje. Jakiekolwiek wymienione moduły, stanowią własność BBsolar Sp. z o.o. BBsolar Sp. z o.o zastrzega prawo do dostarczenia innego rodzaju modułu(ów) PV (inny rozmiar, kolor, kształt i/lub moc) w przypadku, gdy produkcja produktu objętego gwarancją została wstrzymana. Naprawa lub wymiana modułu(ów) PV lub dostawa dodatkowego modułu(ów) PV nie może przekroczyć pierwotnych warunków „Ograniczonej gwarancji na produkt” ani też „Ograniczonej gwarancji mocy”.

  1. Ograniczenia gwarancji

Niniejsza ograniczona gwarancja wyraźnie zastępuje i wyklucza zastosowanie innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym ale nie ograniczone do gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonych zastosowań lub użytku oraz wszystkich innych obowiązków i zobowiązań ciążących po stronie BBsolar Sp. z o.o., chyba że inne gwarancje, obowiązki lub zobowiązania są wyraźnie uzgodnione pisemnie, podpisane i zatwierdzone przez BBsolar Sp. z o.o. BBsolar Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za zniszczenia lub szkody wyrządzone osobom lub przedmiotom, ani też za inne straty lub szkody wynikające z jakiejkolwiek przyczyny lub spowodowane produktem lub związane z produktem, w tym nie wyłączając ustertki modułu, usterki wynikającej z użytkowania lub instalacji. Pod żadnym warunkiem BBsolar Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za przypadkowe, wtórne lub szczególne szkody powstałe w dowolny sposób. Utrata możliwości użytkowania, utrata zysków, straty produkcji i/lub utrata przychodów są w szczególności, ale bez ograniczeń, wyłączone ze świadczeń gwarancyjnych. Odpowiedzialność łączna BBsolar Sp. z o.o., jeśli istnieje, odnosi się do uszkodzeń lub innych przypadków, nie przekracza ceny zakupu zapłaconej na rzecz BBsolar Sp. z o.o. przez Klienta, za urządzenie lub usługi udostępnione lub wykonane, zależnie od przypadku, które przyczynią się do roszczenia gwarancyjnego. Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczenie gwarancji dorozumianych ani wyłączenia szkód, w takim przypadku powyższe ograniczenia i wyłączenia nie są stosowane.

  1. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakaś część, postanowienie lub klauzula niniejszej Gwarancji lub jej zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności jest uważane/a za nieprawomocną/e, nieważną/e lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną/e, okoliczności takie nie mają wpływu na pozostałe części, postanowienia, klauzule lub zastosowania ograniczonej gwarancji i pozostawia takie inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej ograniczonej gwarancji traktować jako oddzielne.

  1. Inne

Naprawa, wymiana modułu PV lub dostawa dodatkowego modułu PV nie rozpoczyna nowych warunków gwarancji, ani też nie wydłuża pierwotnych warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji.

Powyższą gwarancję mogą Państwo pobrać tutaj.