1. Przyjmując potwierdzenie zamówienia, najpóźniej jednak po złożeniu zamówienia, zamawiający przyjmuje do wiadomości, że warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych z dostawcą.
  2. Każde odstępstwo od warunków sprzedaży i dostawy jest traktowane jako odrzucenie zamówienia. Przyjęcie dostawy – nawet z zastrzeżeniami – uważa się za przyjęcie warunków sprzedaży i dostawy.
  3. Zamówienia stają się prawnie wiążące po pisemnym potwierdzeniu przez dostawcę lub po wykonaniu zamówienia. Umowy dodatkowe, zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają pisemnego potwierdzenia dostawcy.
  4. W odniesieniu do terminów dostawy, lub wykonania usług rozstrzygające znaczenie mają wzajemne pisemne oświadczenia.
  5. Uzgodniony przez obie strony termin uważa się za dotrzymany poprzez odłożenie towaru na rzecz zamawiającego. Jeżeli uzgodniono wysyłkę, termin uznaje się za dotrzymany, gdy przesyłka gotowa do wysyłki została wysłana. Przestrzeganie uzgodnionego terminu wymaga terminowego otrzymania wszystkich dokumentów, które mają być dostarczone przez zamawiającego oraz przestrzegania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań zamawiającego. Jeżeli te warunki wstępne nie zostaną spełnione w odpowiednim czasie, termin należy przedłużyć o rozsądny okres czasu.
  6. Dostarczone towary, nawet jeśli mają nieistotne wady, muszą być zaakceptowane przez zamawiającego. Dopuszczalne są dostawy częściowe.
  7. Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zostaną ujawnione niekorzystne okoliczności w odniesieniu do sytuacji finansowej zamawiającego, takie jak opóźnienie w płatnościach z tytułu roszczeń dostawcy. Jeśli dostawca chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązuje się on do niezwłocznego poinformowania zamawiającego, po uzyskaniu informacji o powadze sytuacji.
  8. Za wady, do których należy również brak gwarantowanych właściwości, dostawca odpowiada zgodnie z poniższymi przepisami: – Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dostaw. Ustalenie wad musi zostać zgłoszone dostawcy na piśmie w ciągu trzech dni z podaniem konkretnych zastrzeżeń. Po upływie tego terminu bez złożenia reklamacji, roszczenia gwarancyjne są wykluczone.

Powyższe warunki zamówień mogą Państwo pobrać tutaj.